FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU İLANI

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 17.09.2012 tarih ve 6049 sayılı yazısına istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararında belirtilen ve F.Ü. Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi hükümlerine göre aşağıda yer alan bölümlere Yükseköğretim programlarından mezun durumdaki adaylar için Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılmıştır.

Başvuru Şartları ve Kayıt Kabul İşlemleri:

1.       Sertifika programının kontenjanı 200 öğrenci olup, bu kontenjanın %50’si Fırat Üniversitesi mezunlarına tahsis edilecektir.

2.       Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 17.09.2012 tarih ve 6049 sayılı yazısı gereği, üniversitemize tahsis edilen kontenjanın % 40’ı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik ve Matematik alanlarına, % 60’ı ise MEB’nın atamaya esas diğer alanları için tahsis edilecektir.

 1. Ekli listede yer alan bölümlerden mezun olanlar sertifika programı için başvuru yapabilecektir.
 2. Sertifika programına başvuracak adaylar için 2009-2010 eğitim öğretim yılından önceki yıllarda mezun olanlardan başvuru için not ortalama şartı aranmamaktadır. Üniversitelere 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden ise 65 olması gerekmektedir
 3. Adaylar 4’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 100’ lük sisteme not dönüşümünü resmi olarak yaptıracaklardır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Bu onaylı belge kesin kayıt hakkı kazanılması durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

Ön kayıtlar

 1. Ön kayıtlar 28 Eylül-4 Ekim 2012 tarihleri arasında internet ortamında adayın kendisi tarafından http://193.255.124.179:8081/ adresinde yapılacaktır. Formasyon bürosunca ön kayıt yapılmayacaktır.
 2. Ön kayıt için gerekli bilgiler aday tarafından F.Ü. Eğitim Fakültesi web sayfasında bulunan 5. Maddede link üzerinden sisteme kayıt edilecektir. Adaylar ön kayıt başvuru formunun çıktısını alacak ve belge istenen diğer belgelerle birlikte kesin kayıt durumunda Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.
 3. Aday tarafından yapılan yanlış veya eksik beyan durumunda yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak, e-posta, faks ve posta yoluyla vb. yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve sıralamaya alınmayacaktır

Sonuçların ilanı

9.       Programa müracaat edenlerin sıralaması mezuniyet not ortalamasına göre yapılacaktır. Sıralama 100’lük not sistemine göre adayların başvurdukları alanlara ayrılan kontenjanlara göre en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacaktır.

10.    Yurtdışından mezun olan adaylar, Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesini ve 100’lük not sistemiyle uyumlu transkriptini ibraz etmekle yükümlüdür.

11.    Adayların not ortalamalarının eşit olması halinde sıralama kur’a yoluyla yapılacaktır.

12.    Bölümlere ayrılan kontenjanlar asıl ve yedek adayların not ortalamasına göre yapılacak, belirlenen kontenjanların dolmaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar başvuru oranı en yüksek olan bölümlere yüzdelik oranına göre tahsis edilecektir.

13.    Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi 05 Ekim 2012 günü Fırat Üniversitesi EğitimFakültesi web sayfasında ilan edilecektir
 2. Kesin kayıtlar 08-09 Ekim 2012 tarihlerinde 08.30- 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt süresi sonunda boş kalan kontenjanlar 10 Ekim 2012 günü Fırat Üniversitesi web sayfasında ilan edilecektir.
 3. Boş kalan kontenjanlar için kesin kayıtlar  11-12 Ekim 2012 tarihinde yapılacaktır.
 4. Kesinkayıtyaptırdıktansonraherhangibirsebeplekaydısilinenöğrencilerinyatırdıklarıkayıtücretikesinlikleiadeedilmeyecektir.
 5. Yukarıda belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır.
 6. Dersler 15 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır.
 7. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri Pazartesi- Salı veya Cuma-Cumartesi günleri şeklinde hafta içi saat 17.00’den sonra, Cumartesi günü tam gün olarak  Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılacaktır

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
Online Başvuru Tarihleri : 28 Eylül-4 Ekim 2012
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı : 05 Ekim 2012
Kesin Kayıt Tarihleri : 08-09 Ekim 2012
Yedek Liste İlanı : 10 Ekim 2012
Yedek Liste Kayıt Tarihi : 11-12 Ekim 2012
Derslerin Başlama Tarihi : 15 Ekim 2012


Kesin Kayıt Sırasında İstenilecek Belgeler

1.       Pedagojik Formasyon Başvuru Formu çıktısı.

2.       Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı vetasdik edilmiş fotokopisi. (Yurtdışından mezun olanların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.) Lisans derslerine ait not dökümünü gösterir belgenin aslı (Transkript) ile birlikte tasdik edilmiş fotokopisi

3.       Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya aslı gibidir yapılmış fotokopisi

4.       İki adet fotoğraf

5.       Pedagojik Formasyon ücreti olan ilk taksidin 1000 (Bin) TL yatırıldığına dair banka dekontu.Taksit  ücreti, T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesindeki TR520001001586 13535467-5001-104 Nolu Döner Sermaye Hesabına “Pedagojik Formasyon Eğitimi Kurs Ücreti (Eğitim Fakültesi)” adıyla yatırılacaktır.

6.       Not dönüşümü ile ilgili adayın mezun olduğu üniversitelerden aldığı resmi yazı.

7.       . Kesin kayıt yaptırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun kayıt sildirenlere yatırmış oldukları ücret geri ödenmeyecektir. II.Taksit 1000 (Bin) TL Bahar dönemi başında yatırılacaktır.

Müracaat: Eğitim Fakültesi A Blok 2. Kat Pedagojik Formasyon Birimi
Tel: 0 424 237 00 00 / 4928

 

 

 

EK-1

Tablo.1 Sertifika Programından yararlanacak bölümler ve kontenjanları

S.N

Atamaya Esas Olan Alan

Kontenjan

Müracaat Edecek Bölümler/AnabilimDalı

(Mezun Olunan Yükseköğretim Programı)

Fırat Ün. Mezunu

Diğer Üni. Mezunu

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/ İmam Ha. L. Mes. Dersleri

7

7

İlahiyat Fakültesi

2

Müzik

5

5

Konservatuar

3

Türk Dili ve Edebiyatı

14

14

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

4

Matematik

14

14

Matematik Bölümü

5

Almanca

4

4

Alman Dili ve Ed. Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)

6

Biyoloji

9

9

Biyoloji Bölümü

7

Fizik

9

9

Fizik Bölümü

8

Kimya/Kimya Teknolojileri

9

9

Kimya Bölümü

9

Coğrafya

7

7

Coğrafya Bölümü

10

Tarih

11

11

Tarih Bölümü

11

Sosyoloji

6

6

Sosyoloji Bölümü

12

İletişim

5

5

İletişim Fakültesinin bölüm ve programları

 

Toplam

100

100