2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Başvurular, ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere yapılabilir.
 2. Öğrenci sadece tamamladığı dönemi takip eden döneme yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 3. İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilir.
 4. Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 5. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait müfredatta belirtilen tüm dersleri almış ve tamamından başarılı olmuş olmalıdır. Öğrencinin üst yarıyıllardan aldığı derslerde başarı şartı aranmaz.
 6. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 7. Disiplin cezası almış olanlar (uyarma ve kınama hariç) yatay geçiş başvurusu yapamaz.
 8. Öğrenci, bir başvuru döneminde en fazla 2 programa başvuruda bulunabilir.
 9. Bir Birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
 10. Başvuru yapacak öğrencinin Üniversitemizde aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması zorunludur.
 11. Kurum içi yatay geçiş kontenjanına uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.
 12. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GNO’sunun en az 3.00 olması gerekir.
 13. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 14. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, ilgili birim için Senato tarafından kabul edilmiş (YGS-YKS) taban puanı koşulunun sağlanmış olması gerekir.
 15. Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibariyle ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartlarının yanı sıra varsa mülakat ve benzeri diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

 1. Başvurular 10-13 Şubat 2023 tarihleri arasında, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun ilgili birimlerine şahsen yada posta ile yapılır. Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 2. Başvurular ilan edilen şartlar çerçevesinde ilgili birimlerde ön incelemeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 3. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi bölüm/programlarda incelenir, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 4. Merkezi Yerleştirme sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru yapan adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı alanın puan türünde ÖSYM sınav sonucu dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.
 5. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvurularda, diğer şartların yanı sıra adayın başvuru yaptığı alanla ilgili yetenek sınavına girip başarılı olmuş olma şartı aranır.
 6. Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın GNO’su esas alınır.
 7. Adaylar puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır.
 8. Asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Kayıt için Akademik Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
 9. Öğrencilerin kayıtlı olduğu programa ait transkriptlerinin intibakı yapılırken eşdeğer olan dersleri GNO’ya dahil edilecek şekilde otomasyona işlenir.
 10. Bütün programlara yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Bundan dolayı yıl kayıpları meydana gelebilir.
 11. Yatay geçiş değerlendirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

10-13 Şubat 2023                     :Başvuru dönemi 

16 Şubat 2023                           :Değerlendirme sonuçlarının web sayfasında ilanı

17 Şubat 2023                           :Asıl liste kesin kayıtları (Kayıtlar 17 Şubat 2023 tarihi saat : 17:00'a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.)

20 Şubat 2023                            :Yedek liste ilanı

21 Şubat 2023                            :Yedek liste kesin kayıtları(Kayıtlar 21 Şubat 2023 tarihi saat : 17:00'a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.)

GEREKLİ BELGELER

 1. ÖSYM Sonuç Belgesinin çıktısı
 2. Öğrenci Durum (Transkript) Belgesi
 3. Disiplin cezası almadığına dair belge
 4. %10’a girdiğine dair belge (İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş başvurusunda bulunanlar için)

 

NOT : Başvuru sırasındaki yanlış/hatalı beyanlardan kaynaklı sorumluluk tümüyle öğrenciye aittir. Eksik ve yanlış belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarihte kayıt yapmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

 

Belgeler

Belge Adı Tarih İndir
Başvuru Dilekçesi.docx 20-01-2023 13:04
Kontenjanlar.pdf 20-01-2023 13:04
Yönerge.pdf 20-01-2023 13:04
Yönetmelik.pdf 20-01-2023 13:04
Güncellendiği Tarih: 20-01-2023 13:04 |