50/d Araştırma Görevlilerinin 33/a kadrolarına Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

50/d Araştırma Görevlilerinin 33/a kadrolarına Geçiş Sürecine İlişkin Duyuru

09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7437 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen 84 üncü Geçici Maddede; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır." hükmü yer almıştır.

09.02.2023 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlileri, aynı Kanunun 33/a maddesine geçişleriyle ilgili ekte bulunan Dilekçe ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurarak lisansüstü öğrenci belgesi ile birlikte kadrosunun bulunduğu ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvuruda bulunabilecektir.

2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosu Üniversitemizde olup, diğer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden adaylar başvuru evraklarını posta yoluyla ilgili Fakülte Dekanlıklarına doğrudan gönderebilecektir.

Belgeler

Belge Adı Tarih İndir
33-a DİLEKÇE.docx 21-02-2023 13:38
Güvenlik araştırması Formu (Yeni Form)- 30.10.2018-1 (2).xlsx 21-02-2023 13:38
Güncellendiği Tarih: 21-02-2023 13:38 |